Ngôn ngữ trong ngày Tiếng Pangasinan [pag]

  • Số người nói: 1.500.000
  • Số người nói trên Forvo: 4
  • Từ đã phát âm: 24
  • Từ đang chờ phát âm: 360

Các phát âm mới nhất trong những ngôn ngữ phổ biến