Ngôn ngữ: Tiếng Afrikaans [Afrikaans]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Afrikaans

  • Số người nói: 13.200.000
  • Số người nói trên Forvo: 325
  • Từ đã phát âm: 5.121
  • Từ đang chờ phát âm: 287
  • Tiếng Afrikaans Ảnh của Vaiz Ha