Tiếng Afrikaans Từ điển phát âm: Từ liên quan đến noun

Ngôn ngữ: Tiếng Afrikaans [af] Trở lại Tiếng Afrikaans

Thể loại: noun Đăng ký theo dõi noun phát âm