Tiếng Ả Rập Từ điển phát âm: Từ liên quan đến أسم

Ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập [ar] Trở lại Tiếng Ả Rập

Thể loại: أسم Đăng ký theo dõi أسم phát âm