Tiếng Bashkir Từ điển phát âm: Từ liên quan đến топонимика

Ngôn ngữ: Tiếng Bashkir [ba] Trở lại Tiếng Bashkir

Thể loại: топонимика Đăng ký theo dõi топонимика phát âm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp