Tiếng Bashkir Từ điển phát âm: Từ liên quan đến әдәбият

Ngôn ngữ: Tiếng Bashkir [ba] Trở lại Tiếng Bashkir

Thể loại: әдәбият Đăng ký theo dõi әдәбият phát âm