Tiếng Bashkir Từ điển phát âm: Từ liên quan đến history

Ngôn ngữ: Tiếng Bashkir [ba] Trở lại Tiếng Bashkir

Thể loại: history Đăng ký theo dõi history phát âm