Tiếng Catalonia Từ điển phát âm: Từ liên quan đến anatomia (từ gland đến galta)

Ngôn ngữ: Tiếng Catalonia [ca] Trở lại Tiếng Catalonia

Thể loại: anatomia Đăng ký theo dõi anatomia phát âm