Tiếng Catalonia Từ điển phát âm: Từ liên quan đến Animal (từ cap đến marmota)

Ngôn ngữ: Tiếng Catalonia [ca] Trở lại Tiếng Catalonia

Thể loại: Animal Đăng ký theo dõi Animal phát âm