Tiếng Catalonia Từ điển phát âm: Từ liên quan đến botànica

Ngôn ngữ: Tiếng Catalonia [ca] Trở lại Tiếng Catalonia

Thể loại: botànica Đăng ký theo dõi botànica phát âm

1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp