Tiếng Catalonia Từ điển phát âm: Từ liên quan đến chemical element (từ tuli đến curi)

Ngôn ngữ: Tiếng Catalonia [ca] Trở lại Tiếng Catalonia

Thể loại: chemical element Đăng ký theo dõi chemical element phát âm