Tiếng Catalonia Từ điển phát âm: Từ liên quan đến color

Ngôn ngữ: Tiếng Catalonia [ca] Trở lại Tiếng Catalonia

Thể loại: color Đăng ký theo dõi color phát âm