Tiếng Catalonia Từ điển phát âm: Từ liên quan đến egennamn

Ngôn ngữ: Tiếng Catalonia [ca] Trở lại Tiếng Catalonia

Thể loại: egennamn Đăng ký theo dõi egennamn phát âm