Tiếng Catalonia Từ điển phát âm: Từ liên quan đến fruit

Ngôn ngữ: Tiếng Catalonia [ca] Trở lại Tiếng Catalonia

Thể loại: fruit Đăng ký theo dõi fruit phát âm