Tiếng Catalonia Từ điển phát âm: Từ liên quan đến place name

Ngôn ngữ: Tiếng Catalonia [ca] Trở lại Tiếng Catalonia

Thể loại: place name Đăng ký theo dõi place name phát âm

1 2 3 4 5 6 Tiếp