Tiếng Catalonia Từ điển phát âm: Từ liên quan đến sostantivo (từ primavera đến tira)

Ngôn ngữ: Tiếng Catalonia [ca] Trở lại Tiếng Catalonia

Thể loại: sostantivo Đăng ký theo dõi sostantivo phát âm