Từ Tiếng Catalonia đang chờ phát âm

Ngôn ngữ: Tiếng Catalonia [Català] Trở lại Tiếng Catalonia

279 từ đang chờ phát âm. Trở lại Tiếng Catalonia [Català]
 • Ghi âm từ quimificarquimificar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ qüestionejarqüestionejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ qüestionarqüestionar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ quintarquintar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ quitarquitar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ queixalarqueixalar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ queixalejarqueixalejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ palparpalpar [verbos, verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ querar-sequerar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ quillar-sequillar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ quarellar-sequarellar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ quissolarquissolar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ quintaessenciarquintaessenciar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ quintuplicarquintuplicar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ quilificarquilificar [biología, alimentación, digestión, quilo, alimento, verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ palesarpalesar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ pallarpallar [verbo, verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ obscurirobscurir [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ obstarobstar [verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ obsedirobsedir [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ palmetejarpalmetejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ pal·liarpal·liar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ palatalitzarpalatalitzar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ palanquejarpalanquejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ pairar-sepairar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ obstinar-seobstinar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ obsessionarobsessionar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ obstaculitzarobstaculitzar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ obsequiarobsequiar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp