Từ Tiếng Catalonia đang chờ phát âm (từ acular đến Macrònia)

Ngôn ngữ: Tiếng Catalonia [Català] Trở lại Tiếng Catalonia

58 từ đang chờ phát âm. Trở lại Tiếng Catalonia [Català]
 • Ghi âm từ acularacular [aquiular, acuolhar, verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • Ghi âm từ acuitaracuitar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • Ghi âm từ MamertMamert [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Ghi âm từ MameltaMamelta [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Ghi âm từ MalcusMalcus [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Ghi âm từ MajòricMajòric [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Ghi âm từ MajenciMajenci [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Ghi âm từ MajàMajà [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Ghi âm từ MainardMainard [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Ghi âm từ MaimbodiMaimbodi [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Ghi âm từ MagnericMagneric [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Ghi âm từ MagloriMaglori [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Ghi âm từ MaginaMagina [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Ghi âm từ JuniàJunià [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Ghi âm từ MacutMacut [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Ghi âm từ JulitaJulita [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Ghi âm từ MacrinaMacrina [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Ghi âm từ MacraMacra [Toponomastic, first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Ghi âm từ JustiJusti [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Ghi âm từ JventíJventí [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Ghi âm từ MacàriaMacària [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Ghi âm từ MacloviMaclovi [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Ghi âm từ MacríMacrí [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Ghi âm từ Justuri JuttaJusturi Jutta [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Ghi âm từ AmalbertaAmalberta [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Ghi âm từ MadalbertaMadalberta [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Ghi âm từ MacrobiMacrobi [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Ghi âm từ MacròniaMacrònia [first names, names, noms propis, sants o santes]