Từ Tiếng Catalonia đang chờ phát âm (từ aclotar đến batallar)

Ngôn ngữ: Tiếng Catalonia [Català] Trở lại Tiếng Catalonia

230 từ đang chờ phát âm. Trở lại Tiếng Catalonia [Català]
 • Ghi âm từ aclotaraclotar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ aclofar-seaclofar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ aclapararaclaparar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ aclivellar-seaclivellar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ aclocar.-seaclocar.-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ aclamaraclamar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ acivadaracivadar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ acientaracientar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ aciençaraciençar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ acimaracimar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ acidularacidular [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ acidaracidar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ acensaracensar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ acetificaracetificar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ acendraracendrar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ accionaraccionar [verbos, verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ accidentar-seaccidentar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ acastellaracastellar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ acarreraracarrerar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ batallarbatallar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
Trước 1 2 3 4 5 6 7 8