Từ Tiếng Catalonia đang chờ phát âm (từ Xesca đến Tàsia)

Ngôn ngữ: Tiếng Catalonia [Català] Trở lại Tiếng Catalonia

434 từ đang chờ phát âm. Trở lại Tiếng Catalonia [Català]
 • Ghi âm từ XescaXesca [name, nom, noms propis, nom diminutiu o afèresi, diminutive names]
 • Ghi âm từ CiscaCisca [name, nom, noms propis, nom diminutiu o afèresi, diminutive names]
 • Ghi âm từ CisquetaCisqueta [name, nom, noms propis, nom diminutiu o afèresi, diminutive names]
 • Ghi âm từ BielicBielic [name, nom, noms propis, nom diminutiu o afèresi, diminutive names]
 • Ghi âm từ BielóBieló [name, nom, noms propis, nom diminutiu o afèresi, diminutive names]
 • Ghi âm từ TrudisTrudis [name, nom, noms propis, nom diminutiu o afèresi, diminutive names]
 • Ghi âm từ TuiesTuies [name, nom, noms propis, nom diminutiu o afèresi, diminutive names]
 • Ghi âm từ XicoXico [name, nom, noms propis, nom diminutiu o afèresi, diminutive names]
 • Ghi âm từ MílioMílio [name, nom, noms propis, nom diminutiu o afèresi, diminutive names]
 • Ghi âm từ CisquetCisquet [name, nom, noms propis, nom diminutiu o afèresi, diminutive names]
 • Ghi âm từ laulau [adj, number, nyelv, language, 怕, be afraid, name, nom, noms propis, nom diminutiu o afèresi, diminutive names]
 • Ghi âm từ LariLari [first names, Toponomastic, name, nom, noms propis, nom diminutiu o afèresi, diminutive names]
 • Ghi âm từ ciscocisco [fish, name, nom, noms propis, nom diminutiu o afèresi, diminutive names]
 • Ghi âm từ vevaveva [name, nom, noms propis, nom diminutiu o afèresi, diminutive names]
 • Ghi âm từ tanatana [sostantivo, name, nom, noms propis, nom diminutiu o afèresi, diminutive names]
 • Ghi âm từ gorigori [name, nom, noms propis, nom diminutiu o afèresi, diminutive names]
 • Ghi âm từ taotao [man, Ngôi thứ nhất, name, nom, noms propis, nom diminutiu o afèresi, diminutive names]
 • Ghi âm từ gracietagracieta [name, nom, noms propis, nom diminutiu o afèresi, diminutive names]
 • Ghi âm từ sebisebi [name, nom, noms propis, nom diminutiu o afèresi, diminutive names]
 • Ghi âm từ CescaCesca [chair, design, surname, name, nom, noms propis, nom diminutiu o afèresi, diminutive names]
 • Ghi âm từ CiletaCileta [name, nom, noms propis, nom diminutiu o afèresi, diminutive names]
 • Ghi âm từ CióCió [name, nom, noms propis, nom diminutiu o afèresi, diminutive names]
 • Ghi âm từ ConxitaConxita [name, nom, noms propis, nom diminutiu o afèresi, diminutive names]
 • Ghi âm từ citacita [citare, name, nom, noms propis, nom diminutiu o afèresi, diminutive names]
 • Ghi âm từ MingoMingo [name, nom, noms propis, nom diminutiu o afèresi, diminutive names]
 • Ghi âm từ LinetaLineta [name, nom, noms propis, nom diminutiu o afèresi, diminutive names]
 • Ghi âm từ TistetTistet [name, nom, noms propis, nom diminutiu o afèresi, diminutive names]
 • Ghi âm từ TòfolTòfol [name, nom, noms propis, nom diminutiu o afèresi, diminutive names]
 • Ghi âm từ AstàsiaAstàsia [name, nom, noms propis, nom diminutiu o afèresi, diminutive names]
 • Ghi âm từ TàsiaTàsia [name, nom, noms propis, nom diminutiu o afèresi, diminutive names]