Từ Tiếng Catalonia đang chờ phát âm (từ marrucar đến rodolí)

Ngôn ngữ: Tiếng Catalonia [Català] Trở lại Tiếng Catalonia

158 từ đang chờ phát âm. Trở lại Tiếng Catalonia [Català]
  • Ghi âm từ marrucarmarrucar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
  • Ghi âm từ marranejarmarranejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
  • Ghi âm từ marradejarmarradejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
  • Ghi âm từ marinejar-semarinejar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
  • Ghi âm từ MarrarMarrar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
  • Ghi âm từ margarmargar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
  • Ghi âm từ marinarmarinar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
  • Ghi âm từ rodolírodolí