Từ Tiếng Catalonia đang chờ phát âm (từ delirar đến aclotar)

Ngôn ngữ: Tiếng Catalonia [Català] Trở lại Tiếng Catalonia

228 từ đang chờ phát âm. Trở lại Tiếng Catalonia [Català]
 • Ghi âm từ delirardelirar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ capficarcapficar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ capfermarcapfermar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ capellanejarcapellanejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ capcinejarcapcinejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ capejarcapejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ capbrevarcapbrevar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ capalçarcapalçar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ capbaixar-secapbaixar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ canusircanusir [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ cantussolarcantussolar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ cantussejarcantussejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ bequetejar-sebequetejar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ beneficarbeneficar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ belluguejarbelluguejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ bellugarbellugar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ belitrejarbelitrejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ begallarbegallar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ belegarbelegar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ befarbefar [Burlar, mofar, escarnecer., verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ becarbecar [to be spicy hot, verbo, infinitivo, economia, verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ batzegarbatzegar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ bavarbavar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ bavejarbavejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ batxillejarbatxillejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ aclucaraclucar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ acollaracollar [Maritimo, verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ acoblaracoblar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ aclofar-seaclofar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Ghi âm từ aclotaraclotar [verb - infinitiu, verb - infinitive]