Tiếng Séc Từ điển phát âm: Từ liên quan đến lidé

Ngôn ngữ: Tiếng Séc [cs] Trở lại Tiếng Séc

Thể loại: lidé Đăng ký theo dõi lidé phát âm