Ngôn ngữ: Tiếng Wales [Cymraeg]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Wales

  • Số người nói: 600.000
  • Số người nói trên Forvo: 326
  • Từ đã phát âm: 3.096
  • Từ đang chờ phát âm: 1.175
  • Tiếng Wales