Tiếng Đan Mạch Từ điển phát âm: Từ liên quan đến geography (từ Hornsherred đến Solrød)

Ngôn ngữ: Tiếng Đan Mạch [da] Trở lại Tiếng Đan Mạch

Thể loại: geography Đăng ký theo dõi geography phát âm