Tiếng Anh Từ điển phát âm: Từ liên quan đến adjectifs (từ cannibal đến arable)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh [en] Trở lại Tiếng Anh

Thể loại: adjectifs Đăng ký theo dõi adjectifs phát âm