Tiếng Anh Từ điển phát âm: Từ liên quan đến adverb (từ jocosely đến plentifully)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh [en] Trở lại Tiếng Anh

Thể loại: adverb Đăng ký theo dõi adverb phát âm