Tiếng Anh Từ điển phát âm: Từ liên quan đến occupation (từ Shoemaker đến Drayman)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh [en] Trở lại Tiếng Anh

Thể loại: occupation Đăng ký theo dõi occupation phát âm