Tiếng Anh Từ điển phát âm: Từ liên quan đến occupation (từ economist đến Interior designer)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh [en] Trở lại Tiếng Anh

Thể loại: occupation Đăng ký theo dõi occupation phát âm