Tiếng Anh Từ điển phát âm: Từ liên quan đến slang

Ngôn ngữ: Tiếng Anh [en] Trở lại Tiếng Anh

Thể loại: slang Đăng ký theo dõi slang phát âm