Hướng dẫn phát âm Quốc tế ngữ

[Esperanto]

Đăng ký phát âm bằng Quốc tế ngữ

  • Số người nói: 2.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 286
  • Từ đã phát âm: 20.037
  • Từ đang chờ phát âm: 3
  • Quốc tế ngữ Ảnh của Public domain