Ngôn ngữ: Quốc tế ngữ [Esperanto]

Đăng ký phát âm bằng Quốc tế ngữ

  • Số người nói: 2.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 258
  • Từ đã phát âm: 17.609
  • Từ đang chờ phát âm: 612
  • Quốc tế ngữ Ảnh của Public domain