Hướng dẫn phát âm Quốc tế ngữ

[Esperanto]

Đăng ký phát âm bằng Quốc tế ngữ

  • Số người nói: 2.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 263
  • Từ đã phát âm: 19.567
  • Từ đang chờ phát âm: 31
  • Quốc tế ngữ Ảnh của Public domain