Tiếng Tây Ban Nha Từ điển phát âm: Từ liên quan đến ciencia (từ corazón đến especie)

Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha [es] Trở lại Tiếng Tây Ban Nha

Thể loại: ciencia Đăng ký theo dõi ciencia phát âm

1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp