Ngôn ngữ: Tiếng Estonia [Eesti]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Estonia

  • Số người nói: 1.100.000
  • Số người nói trên Forvo: 230
  • Từ đã phát âm: 7.355
  • Từ đang chờ phát âm: 301
  • Tiếng Estonia Ảnh của Poco a poco