Tiếng Basque Từ điển phát âm: Từ liên quan đến Animal

Ngôn ngữ: Tiếng Basque [eu] Trở lại Tiếng Basque

Thể loại: Animal Đăng ký theo dõi Animal phát âm