Tiếng Basque Từ điển phát âm: Từ liên quan đến medicine

Ngôn ngữ: Tiếng Basque [eu] Trở lại Tiếng Basque

Thể loại: medicine Đăng ký theo dõi medicine phát âm