Tiếng Ba Tư Từ điển phát âm: Từ liên quan đến noun

Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư [fa] Trở lại Tiếng Ba Tư

Thể loại: noun Đăng ký theo dõi noun phát âm