Tiếng Pháp Từ điển phát âm: Từ liên quan đến adverbes (từ techniquement đến tropologiquement)

Ngôn ngữ: Tiếng Pháp [fr] Trở lại Tiếng Pháp

Thể loại: adverbes Đăng ký theo dõi adverbes phát âm