Tiếng Pháp Từ điển phát âm: Từ liên quan đến people (từ queue đến Jean-Marc Berset)

Ngôn ngữ: Tiếng Pháp [fr] Trở lại Tiếng Pháp

Thể loại: people Đăng ký theo dõi people phát âm