Tiếng Pháp Từ điển phát âm: Từ liên quan đến people (từ intelligentsia đến Jean-Baptiste Bessières)

Ngôn ngữ: Tiếng Pháp [fr] Trở lại Tiếng Pháp

Thể loại: people Đăng ký theo dõi people phát âm