Tiếng Pháp Từ điển phát âm: Từ liên quan đến verbes en Français (từ je désire đến nous abaissons)

Ngôn ngữ: Tiếng Pháp [fr] Trở lại Tiếng Pháp

Thể loại: verbes en Français Đăng ký theo dõi verbes en Français phát âm