Tiếng Ireland Từ điển phát âm: Từ liên quan đến Animal (từ soith đến gearg)

Ngôn ngữ: Tiếng Ireland [ga] Trở lại Tiếng Ireland

Thể loại: Animal Đăng ký theo dõi Animal phát âm