Tiếng Ireland Từ điển phát âm: Từ liên quan đến astronomy (từ An Abhainn đến An Leon)

Ngôn ngữ: Tiếng Ireland [ga] Trở lại Tiếng Ireland

Thể loại: astronomy Đăng ký theo dõi astronomy phát âm

1 2 3 4 Tiếp