Tiếng Ireland Từ điển phát âm: Từ liên quan đến body

Ngôn ngữ: Tiếng Ireland [ga] Trở lại Tiếng Ireland

Thể loại: body Đăng ký theo dõi body phát âm