Tiếng Ireland Từ điển phát âm: Từ liên quan đến greeting

Ngôn ngữ: Tiếng Ireland [ga] Trở lại Tiếng Ireland

Thể loại: greeting Đăng ký theo dõi greeting phát âm