Tiếng Ireland Từ điển phát âm: Từ liên quan đến history

Ngôn ngữ: Tiếng Ireland [ga] Trở lại Tiếng Ireland

Thể loại: history Đăng ký theo dõi history phát âm