Tiếng Ireland Từ điển phát âm: Từ liên quan đến male given name (từ Bram đến Cairbre)

Ngôn ngữ: Tiếng Ireland [ga] Trở lại Tiếng Ireland

Thể loại: male given name Đăng ký theo dõi male given name phát âm