Tiếng Ireland Từ điển phát âm: Từ liên quan đến measurement

Ngôn ngữ: Tiếng Ireland [ga] Trở lại Tiếng Ireland

Thể loại: measurement Đăng ký theo dõi measurement phát âm