Tiếng Ireland Từ điển phát âm: Từ liên quan đến Plural (từ buataisí đến athaireacha)

Ngôn ngữ: Tiếng Ireland [ga] Trở lại Tiếng Ireland

Thể loại: Plural Đăng ký theo dõi Plural phát âm