Tiếng Ireland Từ điển phát âm: Từ liên quan đến question

Ngôn ngữ: Tiếng Ireland [ga] Trở lại Tiếng Ireland

Thể loại: question Đăng ký theo dõi question phát âm