Ngôn ngữ: Tiếng Gujarat [ગુજરાતી]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Gujarat

  • Số người nói: 44.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 69
  • Từ đã phát âm: 184
  • Từ đang chờ phát âm: 25

Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả