Tiếng Gujarat Từ điển phát âm: Từ liên quan đến Bharat

Ngôn ngữ: Tiếng Gujarat [gu] Trở lại Tiếng Gujarat

Thể loại: Bharat Đăng ký theo dõi Bharat phát âm