Tiếng Gujarat Từ điển phát âm: Từ liên quan đến Gandhi

Ngôn ngữ: Tiếng Gujarat [gu] Trở lại Tiếng Gujarat

Thể loại: Gandhi Đăng ký theo dõi Gandhi phát âm