Tiếng Gujarat Từ điển phát âm: Từ liên quan đến india

Ngôn ngữ: Tiếng Gujarat [gu] Trở lại Tiếng Gujarat

Thể loại: india Đăng ký theo dõi india phát âm