Ngôn ngữ: Tiếng Khách Gia [客家话-客语]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Khách Gia

  • Số người nói: 44.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 138
  • Từ đã phát âm: 7.871
  • Từ đang chờ phát âm: 13.024
  • Tiếng Khách Gia Ảnh của no author

Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả