Ngôn ngữ: Tiếng Khách Gia [客家话-客语]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Khách Gia

  • Số người nói: 44.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 134
  • Từ đã phát âm: 4.635
  • Từ đang chờ phát âm: 1.578